Σ43

Αδελφότης των εκ Σεβδίκιοϊ πολιτών, η Αλληλεγγύη

Αδελφότης Σεβδικιωτών

Πόλη

Αριθμός και ημερομηνία Υποβολής Καταστικού

806/25.6.1930

Πρωτοδικείο

Πειραιάς

Έτος Ίδρυσης

1930

Κατάσταση

Μη Ενεργός

Περιγραφή

Πνευματική ηθική εθνική εκπολιτιστική και πολιτική μόρφωσις των μελών αυτής, η σύσφυξις των δεσμών των μελών και η καλλιέργεια της μεταξύαυτών αλληλεγγύης, επίλυσις των ζητημάτων της αποκατάστασης αυτών και την δικαίαν απονομήν των χορηγηθεισών ή χορηγηθησομένων αποζημιώσεων.

Βιβλιογραφική αναφορά

Παπαθανασοπούλου Κυριακή, (αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή), Προσφυγική Εγκατάσταση, Σύλογοι και Μνήμη στη Νίκαια (1923-1967), Πάντειο, Πολιτικη Επιστήμη και Ιστορία, Αθήνα, 2020.

Χάρτης