Σ42

Αθλητικός και Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής Νέας Κοκκινιάς

Ηρακλής

Πόλη

Αριθμός και ημερομηνία Υποβολής Καταστικού

684/31.5.1929

Πρωτοδικείο

Πειραιάς

Έτος Ίδρυσης

1929

Κατάσταση

Μη Ενεργός

Περιγραφή

Σκοπός του αθλητικού συλλόγου ήταν ή ίδρυσις γυμναστηρίου εν τω κατάλληλω χώρω εντός του συνοικισμου της Νέας Κοκκινιάς. Η διάδοσις της γυμναστικής εις πάσας τας κοινωνικάς τάξεις της Ελληνικής νεότητος και των υπόδουλων Ελλήνικών λαών, η διάπλασις αλκίμων σωμάτων ψυχών θαρραλέων και ευγενών χαρακτήρων ικανών δια την εκπλήρωσιν απάσων των προς την πατρίδαν την κοινωνίαν την οικογένειαν υποχρεώσεων

Ιστορικό - παρατηρήσεις

Ο Σύλλογος προωθούσε κυρίως τον κλασικό αθλητισμό στον συνοικισμό.

Βιβλιογραφική αναφορά

Παπαθανασοπούλου Κυριακή, (αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή), Προσφυγική Εγκατάσταση, Σύλογοι και Μνήμη στη Νίκαια (1923-1967), Πάντειο, Πολιτικη Επιστήμη και Ιστορία, Αθήνα, 2020.

Χάρτης