Σ20

Αθλητικός Σύλλογος Κοκκινιάς, Ο Θησσεύς

Θησ(σ)εύς

Πόλη

Αριθμός και ημερομηνία Υποβολής Καταστικού

405/23.9.1925

Πρωτοδικείο

Πειραιάς

Έτος Ίδρυσης

1925

Κατάσταση

Μη Ενεργός

Περιγραφή

Σκοπός του αθλητικού συλλόγου ήταν ή ίδρυσις γυμναστηρίου εν τω κατάλληλω χώρω εντός του συνοικισμου της Νέας Κοκκινιάς. Η διάδοσις της γυμναστικής εις πάσας τα κοινωνικάς τάξεις της Ελληνικής νεότητος ιδιαίτερα δε της Μικρασιατικής νεότητος […] διαπλασις αλκίμων σωμάτων ψυχών θαρραλέων και ευγενών χαρακτήρων ικανών δια την εκπλήρωσιν απάσων των προς την πατρίδαν την κοινωνίαν την οικογένειαν υποχρεώσεων.

Βιβλιογραφική αναφορά

Παπαθανασοπούλου Κυριακή, (αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή), Προσφυγική Εγκατάσταση, Σύλογοι και Μνήμη στη Νίκαια (1923-1967), Πάντειο, Πολιτικη Επιστήμη και Ιστορία, Αθήνα, 2020.

Χάρτης