Σ44

Ένωσις Αγοραστών Οικημάτων Συνοικισμού Καραββά

784/12.4.1930

Πόλη

Πρωτοδικείο

Πειραιάς

Έτος Ίδρυσης

1930

Κατάσταση

Μη Ενεργός

Περιγραφή

Η προσπάθεια ενεργειών παρά τοις αρμοδίοις προς επίτευξιν ελαττώσεως του ποσού των τοκοχρεωλυσιακών δόσεων, ως και η εγκατάστασις Σχολείου, Εκκλησίας, φωτισμού υδερεύσεως ασφάλειας και λοιπών αναγκών του συνοικισμού.

Ιστορικό - παρατηρήσεις

Ο σύλλογος μερίμνησε για την στεγαστική αποκατάσταση των προσφύγων και την μείωση των τόκων στην αποπληρωμή των οικημάτων. Δρούσε στην περιοχή του Καραββά τομέας Β΄ και Γ΄.

Βιβλιογραφική αναφορά

Παπαθανασοπούλου Κυριακή, (αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή), Προσφυγική Εγκατάσταση, Σύλογοι και Μνήμη στη Νίκαια (1923-1967), Πάντειο, Πολιτικη Επιστήμη και Ιστορία, Αθήνα, 2020.

Χάρτης