Σ17

Σύνδεσμος Ανταλλαξίων Νίγδης 30 Κοινοτήτων Επαρχίας Ικονίου

Πόλη

Αριθμός και ημερομηνία Υποβολής Καταστικού

427/22.12.1925

Πρωτοδικείο

Πειραιάς

Έτος Ίδρυσης

1925

Κατάσταση

Μη Ενεργός

Περιγραφή

Η καθολική Υπεράσπισης και Εξυπηρέτησις των Πολιτικών και Κοινοτητών δικαιωμάτων και η αντιπροσώπευσις αυτών επι ζητημάτων Ανταλλαγής ενώπιον πάσης Αρχής

Ιστορικό - παρατηρήσεις

Πρόκειται για σωματεία που διεκδικούν τα οικονομικά συμφέροντα των προσφύγων για τις ανατάλλαξιμες περιουσίες και την αποζημίωση. Συστεγάζεται με άλλους συλλόγους με ίδιες δραστηριότητες για την αποζημίωση.

Βιβλιογραφική αναφορά

Παπαθανασοπούλου Κυριακή, (αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή), Προσφυγική Εγκατάσταση, Σύλογοι και Μνήμη στη Νίκαια (1923-1967), Πάντειο, Πολιτικη Επιστήμη και Ιστορία, Αθήνα, 2020.

Χάρτης