Σ39

Ανεξάρτητος Σύλλογος Ενώσεως Ανταλλαξίμων Μ. Ασίας

Πόλη

Αριθμός και ημερομηνία Υποβολής Καταστικού

751α/19.1.1929

Πρωτοδικείο

Πειραιάς

Έτος Ίδρυσης

1929

Κατάσταση

Μη Ενεργός

Περιγραφή

Η καθολική Υπεράσπισης και Εξυπηρέτησις των πολιτών περί πολιτικών και Κοινοτητών δικαιωμάτων των απανταχού εν Ελλάδι και εν τω εξωτερικώ ευρισκομένων και η αντιπροσώπευσις αυτών επι ζητημάτων Ανταλλαγής ενώπιον πάσης Αρχής

Ιστορικό - παρατηρήσεις

Σύλλογος των απανταχού εν Ελλάδι προσφύγων ανταλλαξίμων και προσφύγων μη ανταλλαξίμων των επαρχιών μετα των Κοινοτήτων Θράκης, Κων/πολης, Μικράς Ασίας, Πόντου για την υπεράσπιση των οικονομικών συμφερόντων των προσφύγων που ήταν εγκατεστημένοι είτε Ελλάδας είτε στο εξωτερικό.

Βιβλιογραφική αναφορά

Παπαθανασοπούλου Κυριακή, (αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή), Προσφυγική Εγκατάσταση, Σύλογοι και Μνήμη στη Νίκαια (1923-1967), Πάντειο, Πολιτικη Επιστήμη και Ιστορία, Αθήνα, 2020.

Χάρτης