Σ36

Ένωσις προσφύγων Γερμανικών Παραπηγμάτων και Κουτσικάριου, Πρόνοια

Πόλη

Αριθμός και ημερομηνία Υποβολής Καταστικού

601/6.4.1928

Πρωτοδικείο

Πειραιάς

Έτος Ίδρυσης

1928

Κατάσταση

Μη Ενεργός

Περιγραφή

Η διατήρησις μεταξύ των μελών επαφή και αλληλεγγύη,η σύσφυξις των σχέσεων, η καθοδήγηση αυτόν εις τον νέον βιον εν Ελλάδι, μελέτη και παρακολούθησις όλων των προσφυγικών ζητημάτων και διαφώτησις επ΄αυτών των οικείων αρχών, προάσπισις και προαγωγή των συμφερόντων αυτών κατάλληλων και νομίμων ενεργειών και η απο κοινού ενέργεια προς εξαγοράν των υπο αυτών κατεχόμενων παραπηγμάτων.

Ιστορικό - παρατηρήσεις

Ο Σύλλογος δρούσε στα Γερμανικά και μερίμνησε για την αγορά τους στους πρόσφυγες.

Βιβλιογραφική αναφορά

Παπαθανασοπούλου Κυριακή, (αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή), Προσφυγική Εγκατάσταση, Σύλογοι και Μνήμη στη Νίκαια (1923-1967), Πάντειο, Πολιτικη Επιστήμη και Ιστορία, Αθήνα, 2020.

Χάρτης