Σ37

Παμπροσφυγική Ένωσις Προσφύγων Νέας Κοκκινιάς, Η Δημοκρατία

Δημοκρατία

Πόλη

Αριθμός και ημερομηνία Υποβολής Καταστικού

641/28.11.1928

Πρωτοδικείο

Πειραιάς

Έτος Ίδρυσης

1928

Κατάσταση

Μη Ενεργός

Περιγραφή

Να συνενώση όλους τους πρόσφυγας του συνοικισμού σε μια ενιαίαν οργάνωσιν. Να εκπροσωπή πάντα τα μέλη σε όλον τον συνοικισμό. Να επιδιώξη δια παντός νόμιμου μέσου την εκ του Κράτους και Δήμου την ίδρυσιν εν τω συνοικισμώ λαϊκού φαρμακείου, ιατρείου, νοσοκομείου, μαιευτηρίου, δωρεάν διατροφή εν αυτοίς απάντων των τυχόν εχόντων ανάγκη νοσηλείας απόρων. Ίδρυση νυκτερινών σχολών, την διεκδίκησιν των ζητημάτων καθαριότητος, υδρεύσεως, φωτισμού συγκοινωνίας γενικών και μερικών παρά των αρμόδιων αρχών.

Ιστορικό - παρατηρήσεις

Ο Σύλλογος ήταν δίαυλος του ΚΚΕ

Βιβλιογραφική αναφορά

Παπαθανασοπούλου Κυριακή, (αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή), Προσφυγική Εγκατάσταση, Σύλογοι και Μνήμη στη Νίκαια (1923-1967), Πάντειο, Πολιτικη Επιστήμη και Ιστορία, Αθήνα, 2020.

Χάρτης