Σ34

Σύλλογος Δικαιούχων Ανταλλαξίμων Ποντίων Ροδοπολιτών Πειραιώς

Πόλη

Αριθμός και ημερομηνία Υποβολής Καταστικού

631/1928

Πρωτοδικείο

Πειραιάς

Έτος Ίδρυσης

1928

Κατάσταση

Μη Ενεργός

Περιγραφή

Εξυπηρέτησις των προσφυγικών ζητημάτων ως και αλληλοβοηθητικός μεταξύ των μελών αυτού

Ιστορικό - παρατηρήσεις

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε για να προσφύγει σε δευτεροβάθμια επιτροπή για την εκτίμηση των περιουσιών της Κοινότητας Ροδόπολης

Βιβλιογραφική αναφορά

Παπαθανασοπούλου Κυριακή, (αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή), Προσφυγική Εγκατάσταση, Σύλογοι και Μνήμη στη Νίκαια (1923-1967), Πάντειο, Πολιτικη Επιστήμη και Ιστορία, Αθήνα, 2020.

Χάρτης