Σ26

Σύλλογος Νέας Κοκκινιάς, η Πρόοδος

Πρόοδος

Πόλη

Αριθμός και ημερομηνία Υποβολής Καταστικού

487/8.12.1926

Πρωτοδικείο

Πειραιάς

Έτος Ίδρυσης

1926

Κατάσταση

Μη Ενεργός

Περιγραφή

Η υποστήριξις των μελών του Σωματείου δια παν ζήτημα προσφυγικόν ατομικόν έκαστου μέλους ή γενικόν αι ειδικώς η απαλλοτρίωσις των γηπέδω των παραπηγμάτων και οικίων των μελών […]η μέριμνα δια παν γενικής φύσεως ζήτημα ως και η αλληλοβοήθεια των μελών.

Βιβλιογραφική αναφορά

Παπαθανασοπούλου Κυριακή, (αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή), Προσφυγική Εγκατάσταση, Σύλογοι και Μνήμη στη Νίκαια (1923-1967), Πάντειο, Πολιτικη Επιστήμη και Ιστορία, Αθήνα, 2020.

Χάρτης